Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Ma Giới


Các NPC ở Ma Giới
Tên NPC Tọa Độ X-Y-Z
Thang Vô Dạng 334 - 501
Trưởng Lão Tham Lang Thôn 332 - 479
Tạp hóa Ma Thụ Hóa 330 - 474
Thư Thương 334 - 473
Trưởng Quỹ Ma Thủ Ngân 334 - 472
Thợ Kim Hoàn Trịnh Trác 333 - 474
Hợp thành Trương Khắc Kiến 331 - 467
Quỷ Ngục Tôn Giả 333 - 464 - 25
Tiên Thú Ma Sư-Tiêu Phách 334 - 463
Thần Thú Ma Sư-Phệ Hồn 333 - 462
Vũ Mang Ma Sư-Ảm Vũ 333 - 461
Vũ Linh Ma Sư-Vũ Cố Linh 333 - 460
Pháp Sư Ma Sư-Thượng Quan Chức 334 - 640
Kiếm Khách Ma Sư-Phương Kiếm Tà 334 - 459
Sứ giả Di chuyển 337 - 473
Thợ Rèn Đoán Ngục 338 - 473
Thợ May Tây Xảo 339 - 472
Dược sư-Luyện Khử Mệnh 341 - 472
Kinh Vô Mệnh 341 - 470
Người luyện thú Ma Nguyệt 340 - 468
Tàng lâu 431 - 594
Ngọ Thanh 452 - 565
Hủ Địch 480 - 470
Vô Song Tượng 479 - 523 - 32
Tà Hồn Đài 475 - 603 - 29
Trưởng lão Phá Hoàng Thôn 477 - 609
Pháp sư Ma sư Huyền Mẫn 475 - 610
Kiếm Khách Ma sư Bích Ngưng Huyết 475 - 610
Tiên Thú Ma Sư-Thiện Mị 474 - 611
Thần Thú Ma sư Vu Tâm 474 - 611
Vũ Linh Ma Sư-Vũ Khốn Tiên 473 - 612
Vũ Mang Ma Sư-Ám Phong 473 - 612
Thợ Kim Hoàn Lưu Tĩnh 478 - 617
Thợ May Vương Nghi 479 - 617
Dạ Phong 480 - 616
Ân Cô Cuồng 481 - 616
Tham Lang Sứ Giả 483 - 621
Dược Sư Tiêu Đoạn Hồn 481 - 622
Tạp Hóa Ma Liễm Tài 478 - 622
Sứ giả Di chuyển 469 - 623
Thợ Rèn Dung Nham 464 - 623
Chưởng Quỹ Lục Thủ Ngân 466 - 632
 Nhược Hải 486 - 640

*Chú ý: Điểm Z trong tọa độ là để chỉ độ cao.