Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Tích Vũ Thành


Các NPC tại Tích Vũ Thành
Tên NPC Tọa độ (X  Y)
Trưởng lão 328  428
Thợ May Phiên Vũ 321  433
Thợ May Dực Loan Thường 334  408
Thợ Rèn Dực Vấn Thiên 320  429
Thợ Rèn Chứng Vũ Nghị 339  407
Thợ Kim Hoàn Dực Tuần 344  413
Thợ Kim hoàn Vũ Linh Tịch 319  426
Dược sư Dực Yến Vân 314  425
Dược sư Phong Kỉ Liêm 342  413
Tạp hóa Lạc Vũ Khang 327  436
Tạp hóa Lí Nhân 343  407
Chưởng quỹ Kim Vô Ưu 314  432
Chưởng quỹ Trương Bá Lợi 338  414
Hợp thành đại sư Thường Minh 335  437
Di chuyển Lạc Vũ 325  415
Người bán đấu giá 324  427
Vũ Linh đại sư Minh Lang 328  426
Vũ Mang đại sư Minh Sao 326  427