Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Một vài nâng cấp và thay đổi


Một vài nâng cấp và thay đổi

Phiên bản mới Ngự Thiên Huyền Chương sẽ có rất nhiều chỉnh sửa, thay đổi. Chi tiết các chỉnh sửa và thay đổi này không thể liệt kê ra trong 1 bài viết. Vì vậy, dưới đây chỉ bao gồm một số thay đổi khá quan trọng mà các bạn nên lưu ý!

1. Nhiệm vụ Liệp Ma Đạt Nhân (1)
Phần yêu cầu tiêu diệt Thần Cảnh Chiến Kì điều chỉnh thành tiêu diệt trùm "Tai Ách Chi Chủ Hồn Hiêu" cửa 10 "Băng Vọng Địa Ngục".

2. Lưu Ngân Cung
Điều chỉnh mô thức Vẫn Tinh của "Lưu Ngân Cung".

+ Chọn 1 trong 4 phần thưởng điều chỉnh thành chọn 1 trong 3 phần thưởng.
+ Bỏ chọn lĩnh "Tinh Hồng Bí Hạp, Tinh Hồn Bách Nạp Đan cấp 1, Tinh Linh Kì Dẫn Châu cấp 1, Tinh Vân Tán Tụ Thạch, Hoàn Mĩ Lưu Ngân Tệ.


3. "Băng Vọng Địa Ngục"
+ Tăng nhiệm vụ hàng ngày, sau khi vào "Băng Vọng Địa Ngục" có thể tự nhận được nhiệm vụ hàng ngày Băng Vọng Chi Ca: Tiêu diệt BOSS "Tai Ách Chi Chủ Hồn Hiêu" cửa 10 "Băng Vọng Địa Ngục".

+ Thưởng nhiệm vụ Băng Vọng Chi Ca: Tinh Hồng Bí Hạp*1, Tinh Hồn Bách Nạp Đan cấp 1*4, Tinh Linh Kì Dẫn Châu cấp 1*4, Tinh Vân Tán Tụ Thạch*2.

4. Hệ thống Tích Cực
Hai nhiệm vụ "Giải giáp quy điền" và "Xây dựng Gia Viên" được thêm vào hệ thống Tích Cực.

5. "Thưởng chuyên dụng"
Tăng thêm thưởng cảnh giới Ngự Thiên Ngũ Trọng, Ngự Thiên Thập Trọng.

6. "Mô phỏng nhân vật"
Cập nhật update nội dung liên quan tinh luyện Thiên Thư mới: Có thể cài đặt cấp tinh luyện Thiên Thư trong mô phỏng nhân vật, có thể xem lợi ích thuộc tính nhận được khi tinh luyện một cách trực quan.

  • Thế Giới Hoàn Mỹ Việt Nam

Các Tin Đã Đăng