Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Tổng hợp bản vẽ Gia Viên


Lăng Vân Chí toàn thư - Bản vẽ Gia Viên

1. Gói bản vẽ: Cấp Sơ Học

Mô tả nhiệm vụ (yêu cầu Công Phường cấp 2, tiếp nhận ngẫu nhiên 1 trong những nhiệm vụ sau):
Gửi hàng Hiệp Ẩn Thôn
Gửi hàng Đoạn Kiều Thôn
Gửi hàng Ỷ Trúc Thôn
Gửi hàng Vệ Thú Doanh
Gửi hàng Phá Lãng Doanh Địa.

Hoàn thành có thể nhận được:
Gói Bản Vẽ Tu Tạo: Cấp Sơ Học
Gói Bản Vẽ Tinh Sức: Cấp Sơ Học
Gói Bản Vẽ Tu Bổ: Cấp Sơ Học
Gói Bản Vẽ Ngọc Ngà: Cấp Sơ Học


2. Gói bản vẽ: Cấp Du Học

Mô tả nhiệm vụ (yêu cầu Công Phường cấp 3, tiếp nhận ngẫu nhiên 1 trong những nhiệm vụ sau):
Hoàn Mĩ Đồ Yêu: Băng Xuyên Chiến Sĩ (20)
Hoàn Mĩ Đồ Yêu: Trí Mệnh Tri Chu Vương (20)
Hoàn Mĩ Đồ Yêu: Mị Cốt Hoa Yêu (20)
Hoàn Mĩ Đồ Yêu: Sa Mạc Đại Đạo (20)
Hoàn Mĩ Đồ Yêu: Kim Tinh Chiến Giáp (20)

Hoàn thành có thể nhận được:
Gói Bản Vẽ Tu Tạo: Cấp Du Học
Gói Bản Vẽ Tinh Sức: Cấp Du Học
Gói Bản Vẽ Tu Bổ: Cấp Du Học
Gói Bản Vẽ Ngọc Ngà: Cấp Du Học


3. Gói Bản Vẽ: Cấp Hữu Học

Mô tả nhiệm vụ (yêu cầu Công Phường cấp 4, tiếp nhận ngẫu nhiên 1 trong những nhiệm vụ sau):
Tiên Ma Loạn Giới: Phục Địa Ma (10) + Cửu Vĩ Tiên Hồ (10)
Tiên Ma Loạn Giới: Ma Ngục Thú (10) + Thất Tình Sứ (10)
Tiên Ma Loạn Giới: Ma Chấn Thiên (10) + Tuần Kiểm Tiên Giới (10)
Tiên Ma Loạn Giới: Thiên Ma Nữ Vương (10) + Tiên Giới U Phù (10)
Tiên Ma Loạn Giới: U Minh Mã Diện (10) + Tiêu Dao Sứ (10)

Hoàn thành có thể nhận được:
Gói Bản Vẽ Tu Tạo: Cấp Hữu Học
Gói Bản Vẽ Tinh Sức: Cấp Hữu Học
Gói Bản Vẽ Tu Bổ: Cấp Hữu Học
Gói Bản Vẽ Ngọc Ngà: Cấp Hữu Học


4. Gói Bản Vẽ: Cấp Tinh Thuần

Mô tả nhiệm vụ (yêu cầu Công Phường cấp 5, tiếp nhận ngẫu nhiên 1 trong những nhiệm vụ sau):
Thục Tất Chi Địch: Thiên Linh (1) + Phiền Não Ma (1)
Thục Tất Chi Địch: La Phù Ngục Vương (1)
Thục Tất Chi Địch: Thiên Ngục Chi Vương (1)
Thục Tất Chi Địch: Thiết La Vân – Diệt (1)
Thục Tất Chi Địch: Tả Khâu Vệ (1)

Hoàn thành có thể nhận được:
Gói Bản Vẽ Tu Tạo: Cấp Tinh Thuần
Gói Bản Vẽ Tinh Sức: Cấp Tinh Thuần
Gói Bản Vẽ Tu Bổ: Cấp Tinh Thuần
Gói Bản Vẽ Ngọc Ngà: Cấp Tinh Thuần


5. Gói Bản Vẽ: Cấp Chuyên Nghiệp

Mô tả nhiệm vụ (yêu cầu Công Phường cấp 6, tiếp nhận ngẫu nhiên 1 trong những nhiệm vụ sau):
Ngũ Hành Li Đạo: Lấy Xích Kim Kết Tinh
Ngũ Hành Li Đạo: Lấy Ốc Thổ Kết Tinh
Ngũ Hành Li Đạo: Lấy Cự Mộc Kết Tinh
Ngũ Hành Li Đạo: Lấy Hồng Thủy Kết Tinh
Ngũ Hành Li Đạo: Lấy Sí Hỏa Kết Tinh

Hoàn thành có thể nhận được:
Gói Bản Vẽ Tu Tạo: Cấp Chuyên Nghiệp
Gói Bản Vẽ Tinh Sức: Cấp Chuyên Nghiệp
Gói Bản Vẽ Tu Bổ: Cấp Chuyên Nghiệp
Gói Bản Vẽ Ngọc Ngà: Cấp Chuyên Nghiệp


6. Gói Bản Vẽ: Cấp Đại Sư

Mô tả nhiệm vụ (yêu cầu Công Phường cấp 7, tiếp nhận ngẫu nhiên 1 trong những nhiệm vụ sau):
Bí Cảnh Tầm Tung: Mê Sa Hung Ngao (20) + Long Nha Điêu (20) + Phún Hỏa Xà (20)
Bí Cảnh Tầm Tung: Băng Phong Thủ Lĩnh (20) + Băng Phong Thư Kích Thủ (20) + Tuyết Sơn Du Đãng Giả (20)
Bí Cảnh Tầm Tung: Ảnh Tà Tướng Quân - Tử Oán
Bí Cảnh Tầm Tung: Tham Chuẩn Tướng Quân-Xích Nha
Bí Cảnh Tầm Tung: Hạ Lan Thu Tuyết - Chân Thân
Bí Cảnh Tầm Tung: Huyễn Cảnh- Thiên Địa Vô Dụng

Hoàn thành có thể nhận được:
Gói Bản Vẽ Tu Tạo: Cấp Đại Sư
Gói Bản Vẽ Tinh Sức: Cấp Đại Sư
Gói Bản Vẽ Tu Bổ: Cấp Đại Sư
Gói Bản Vẽ Ngọc Ngà: Cấp Đại Sư


7. Gói Bản Vẽ: Cấp Tông Sư

Mô tả nhiệm vụ (yêu cầu Công Phường cấp 8, tiếp nhận ngẫu nhiên 1 trong những nhiệm vụ sau):
Dũng Tham Ma Quật: Nham Ma Bức Vương (1)
Dũng Tham Ma Quật: Dữ Thế Đồng Quân - Chúc Long (1)
Dũng Tham Ma Quật: Phong Hộ Pháp- Hữu Li Hoặc (1)
Dũng Tham Ma Quật: Thủy Hộ Pháp- Tả Xi La (1)

Hoàn thành có thể nhận được:
Gói Bản Vẽ Tu Tạo: Cấp Tông Sư
Gói Bản Vẽ Tinh Sức: Cấp Tông Sư
Gói Bản Vẽ Tu Bổ: Cấp Tông Sư
Gói Bản Vẽ Ngọc Ngà: Cấp Tông Sư


8. Gói Bản Vẽ: Cấp Cự Tượng

Mô tả nhiệm vụ (yêu cầu Công Phường cấp 9, tiếp nhận ngẫu nhiên 1 trong những nhiệm vụ sau):
Loạn Thế Chi Nguyên: Lâu Sí (1)
Loạn Thế Chi Nguyên: Bạo Quân Chi Tử - Thích Mục Hoàn (1)
Loạn Thế Chi Nguyên: Hiển Đạo Thần Bách Tướng (1)

Hoàn thành có thể nhận được:
Gói Bản Vẽ Tu Tạo: Cấp Cự Tượng
Gói Bản Vẽ Tinh Sức: Cấp Cự Tượng
Gói Bản Vẽ Tu Bổ: Cấp Cự Tượng
Gói Bản Vẽ Ngọc Ngà: Cấp Cự Tượng


9. Gói Bản Vẽ: Cấp Thiện Tông

Mô tả nhiệm vụ (yêu cầu Công Phường cấp 10, tiếp nhận ngẫu nhiên 1 trong những nhiệm vụ sau):
Viễn Cổ Hô Hoán: Phong Thái Tử Phi- Lương Cơ
Viễn Cổ Hô Hoán: Định Hải Thần Thiết
Viễn Cổ Hô Hoán: Huyễn Hải Lĩnh Chủ

Hoàn thành có thể nhận được:
Gói Bản Vẽ Tu Tạo: Cấp Thiện Tông
Gói Bản Vẽ Tinh Sức: Cấp Thiện Tông
Gói Bản Vẽ Tu Bổ: Cấp Thiện Tông
Gói Bản Vẽ Ngọc Ngà: Cấp Thiện Tông


Các Tin Đã Đăng