Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Điều chỉnh quan trọng


Điều chỉnh quan trọng

Một số điều chỉnh quan trọng dưới đây nhằm cân bằng game sẽ được áp dụng sau khi cập nhật thành công. Các chiến binh đừng quên theo dõi để nhận được lợi ích lớn nhất cho bản thân! Cần chú ý là phần lớn các điều chỉnh đều là gia tăng điểm Kinh nghiệm thu được!

A. Điều chỉnh về Thần Thức và yêu cầu

1. "Phá Doanh Hành Động"
Điều chỉnh thành Huyền Thiên Nhất Trọng đến Huyền Thiên Thập Trọng là có thể tiếp nhận, thưởng từ 550 Thần Thức điều chỉnh thành 500 Thần Thức.

2. "Tìm Năng lượng"
Điều chỉnh thành Huyền Thiên Nhất Trọng đến Huyền Thiên Thập Trọng là có thể tiếp nhận, thưởng từ 550 Thần Thức điều chỉnh thành 500 Thần Thức.


3. "Cứu Hoán Hùng"
Điều chỉnh thành Huyền Thiên Nhất Trọng đến Huyễn Thiên Thập Trọng là có thể tiếp nhận, thưởng không đổi.

4. "Hoán Minh Hiệp Nghị"
Điều chỉnh thành Huyền Thiên Nhất Trọng đến Chu Thiên Thập Trọng là có thể tiếp nhận, thưởng từ 550 Thần Thức điều chỉnh thành 650 Thần Thức, thưởng khác không đổi.B. Điều chỉnh về Kinh nghiệm, Thần Thức và yêu cầu

5. "Tử Mẫu Hà Thủy"
Điều chỉnh thành Huyễn Thiên Nhất Trọng đến Chu Thiên Thập Trọng là có thể tiếp nhận, thưởng từ 750 Thần Thức điều chỉnh thành 1050 Thần Thức, kinh nghiệm nhận được từ 500000 điều chỉnh thành 750000.

6. "Anh Hùng Chiến Ca"
Điều chỉnh thành Huyễn Thiên Nhất Trọng đến Chu Thiên Thập Trọng là có thể tiếp nhận, thưởng từ 850 Thần Thức điều chỉnh thành 1050 Thần Thức, kinh nghiệm nhận được từ 500000 điều chỉnh thành 750000.


7. "Giải Giáp Quy Điền"
Điều chỉnh thành Huyễn Thiên Nhất Trọng đến Quân Thiên Thập Trọng là có thể tiếp nhận, thưởng Thần Thức không đổi, thưởng khác không đổi.

8. "Tuyết Trung Kì Trận"
Điều chỉnh thành chuyển sinh 2 cấp 100, Chu Thiên Nhất Trọng đến Động Thiên Thập Trọng có thể nhận, thưởng Thần Thức không đổi, kinh nghiệm nhận được từ 500000 điều chỉnh thành 850000, Hồng Hoang Chi Huyết *2.

9. "Nhân Ngư Chi Thương"
Điều chỉnh thành chuyển sinh 2 cấp 100, Động Thiên Nhất Trọng đến Quân Thiên Thập Trọng có thể nhận, thưởng từ 1300 Thần Thức điều chỉnh thành 1400 Thần Thức, kinh nghiệm nhận được từ 500000 điều chỉnh thành 850000.

10. "Quỷ Trấn Kì Ngộ"
Điều chỉnh thành chuyển sinh 2 cấp 100, Động Thiên Nhất Trọng đến Ngự Thiên Thập Trọng có thể nhận, thưởng Thần Thức không đổi, thưởng kinh nghiệm không đổi.11. "Tuyết Nguyên Phong Vân"
Điều chỉnh thành chuyển sinh 2 cấp 100, Động Thiên Nhất Trọng trở lên có thể nhận, thưởng từ 1800 Thần Thức điều chỉnh thành 2000 Thần Thức, kinh nghiệm nhận được từ 720000 điều chỉnh thành 1500000.

***

C. Điều chỉnh khác

12. "Xây dựng Gia Viên"
Điều chỉnh thành chuyển sinh 2 cấp 100, Quân Thiên Nhất Trọng đến Quân Thiên Thập Trọng có thể nhận, thưởng từ 1800 Thần Thức điều chỉnh thành 1900 Thần Thức, kinh nghiệm nhận được từ 720000 điều chỉnh thành 950000, Hồng Hoang Chi Huyết *2.

13. "Ngự Thần Cảnh Tiên Ma Quy Nhất"
Điều chỉnh thành chuyển sinh 2 cấp 100, Quân Thiên Nhất Trọng đến Ngự Thiên Thập Trọng có thể nhận, thưởng từ 2400 Thần Thức điều chỉnh thành 2500 Thần Thức, kinh nghiệm nhận được từ 1200000 điều chỉnh thành 1800000.

14. Hoàn Mỹ Tiểu Thiết Chùy
Hoàn Mỹ Tiểu Thiết Chùy ở Túi Càn Khôn nếu đem bán vào Tạp hóa... có thể thu được 1.250.000 ngân lượng.

  • Thế Giới Hoàn Mỹ Việt Nam

Các Tin Đã Đăng