Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

Lăng Vân Dị Thú: Một số điều chỉnh


Một số điều chỉnh cần lưu ý

Điều chỉnh tiếp nhận và phần thưởng hoạt động hàng ngày Nhân Giới
 “Phá Doanh Hành Động” điều chỉnh thành 1 chuyển cấp 50, từ Huyền Thiên 1 Trọng đến Huyền Thiên 10 Trọng là có thể tiếp nhận.
 “Tầm Hoa Năng Lượng” điều chỉnh thành 1 chuyển cấp 80, từ Huyền Thiên 1 Trọng đến Huyễn Thiên 9 trọng là có thể tiếp nhận.
 “Giải Cứu Hoán Hùng” điều chỉnh thành 1 chuyển cấp 100, Huyền Thiên 1 Trọng đến Chu Thiên 9 Trọng là có thể tiếp nhận.
Phần thưởng “Hoán Minh Hiệp Nghị”, “Tử Mẫu Hà Thủy”, “Anh Dũng Chiến Ca”, “Tuyết Trung Kì Trận”, “Nhân Ngư Chi Thương” điều chỉnh lên
  • Phá Doanh Hành Động” điều chỉnh thành Nhất chuyển cấp 50, từ Huyền Thiên 1 Trọng đến Huyền Thiên 10 Trọng là có thể tiếp nhận.
  • Tầm Hoa Năng Lượng” điều chỉnh thành Nhất chuyển cấp 80, từ Huyền Thiên 1 Trọng đến Huyễn Thiên 9 trọng là có thể tiếp nhận.

  • Giải Cứu Hoán Hùng” điều chỉnh thành Nhất chuyển cấp 100, Huyền Thiên 1 Trọng đến Chu Thiên 9 Trọng là có thể tiếp nhận.
  • Phần thưởng “Hoán Minh Hiệp Nghị”, “Tử Mẫu Hà Thủy”, “Anh Dũng Chiến Ca”, “Tuyết Trung Kì Trận”, “Nhân Ngư Chi Thương” điều chỉnh lên.


***

Ưu hóa các chức năng

Các chiến binh đã mở rộng kho nguyên liệu lên 80 ô có hể đến chỗ “Chuyên viên Thương Thành Hoàn Mĩ” dùng “Đá mở rộng kho nguyên liệu” để mở rộng thêm cho kho chứa đồ của mình, tối đa có thể mở lên 120 ô.***

Điều chỉnh số lần Linh Mạch Trùng Kích mỗi ngày


Điều chỉnh bao gồm cả Huyền Giám Trùng Kích và Tuyệt Thánh Trùng Kích.

+ Khi liên tục đăng nhập thì số lần Trùng Kích tăng lên gấp bội, ví dụ: vốn liên tục đăng nhập 1 ngày có thể nhận được 1 lần cơ hội Huyền Giám Trùng Kích, sau khi điều chỉnh thì sẽ nhận được 2 lần.+ Khi đạt đến liên tục đăng nhập 5 ngày (tối đa) thì giờ người chơi có thể thu được 10 lần cơ hội Huyền Giám Trùng Kích. Số lần Tuyệt Thánh Trùng Kích mỗi ngày từ 50 lần điều chỉnh lên đến 100 lần, tối đa có thể tích lũy đến 200 lần!

***

Điều chỉnh khác


  • Vật phẩm Lăng Vân: “Thanh Phố Đồ”, “Khôn Dư Điển” có thể thu được địa biểu Gia Viên.
  • Vật phẩm “Huyền Hoàng Lục” có thể thu được Áo Gia Viên.
  • Vật phẩm “Thương Khung Quyển” có thể thu được chủ đề Áo Gia Viên.
  • Vật phẩm “Quyết Linh Phấn” có thể tái sinh thuộc tính Thú Thần, “Tinh Giác Phấn” tăng số lần phối cặp đối chiến của Thú Thần.

  • Phong cách Nhật – Tuyệt Phẩm Đồ: Kì Viên Phong Quán
  • Phong cách Giang Nam – Tuyệt Phẩm Đồ: Trúc Viên Cư.
Khi mua bản vẽ ở Thương Thành, có thể thông qua Công Phường cấp 1 để tạo ra Gia Viên theo chủ đề đã được thiết kế sẵn.

Các Tin Đã Đăng