Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

HHTĐ: Trường binh


 
Tên Cấp TC vật lý Cấp dùng Thể Lực Mẫn Lực Thuộc Tính Phụ Yêu cầu nguyên liệu
Vong Cốt Chi Thương 8 407-679 60 149 66  TC vật lý + 56  5 Tần Thiên Đao Nhận
 10 Vong Cốt  Chi Phiến
 1 Thiên Cơ Tài
Phỉ Thúy Trường Thương 9 465-775 70 174 77  TC vật lý + 63
 Mẫn Lực + 10~11
 5 Hồn Sử Xúc Thủ
 10 Mê Chi Đầu Cốt
 1 Kiếm Hồn – Vong Cốt Chi  Thương
 2 Thiên Cơ Tài
Phá Giáp Thương 9 465-775 77 174 77  Phá giáp: Giảm Thủ vật lý của đối phương
 Sinh Lực + 10~11
 5 Cuồng Sư Giáp Bì
 10 Mê Chi Đầu Cốt
 1 Kiếm Hồn – Vong Cốt Chi Thương
 2 Thiên Cơ Tài
Hỏa Diễm Đao 9 403-837 70 177 74  Bổn Chuyết: Giảm độ né tránh của đối phương
 Giới hạn TC vật lý + 106
 Chính xác + 158
 5 Phá Toái Kim Giáp Phiến
 10 Mê Chi Đầu Cốt
 2 Thiên Cơ Tài
Cứ Xỉ Trường Thương 10 535-892 80 198 87                     8 Cự Viên Nha Xỉ
 8 Kiên Nhận Cự Cổ
 16 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 1 Kiếm Hồn – Phỉ Thúy Trường Thương
 9 Thiên Cơ Tài
Ma Tâm Trường  Thương 10 535-892 80 198 87  Trí mạng + 1%
 Thể Lực + 12~13
 Né tránh + 214
 8 Phệ Linh Thú Trảo
 8 Tần Thiên Kiên Giáp
 16 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 1 Kiếm Hồn – Phỉ Thúy Trường Thương
 9 Thiên Cơ Tài
Long Thương 10 535-892 80 198 87  Thứ Giáp: Tăng Thủ vật lý và phản 25% sát thương.
 Sinh Lực + 12
 Chính xác + 178
 8 Thần Vũ La Tiêm Câu
 8 Kiên Cố Kim Giáp Phiến
 16 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 1 Kiếm Hồn – Phá Giáp Thương
 9 Thiên Cơ Tài
Quỷ Ma Đao 10 464-963 80 202 84  Kích vựng: Kiến đối phương hôn mê 3 giây
 Thể Lực + 10~11
 Chính xác + 176
 8 Thần Vũ La Tiêm Câu
 8 Phong Vô Ngân Hắc Giáp
 16 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 1 Kiếm Hồn – Hỏa Diễm Đao
 9 Thiên Cơ Tài
Phỉ Thúy Chi Tâm – Cửu Sắc 10 464-963 80 202 84  Kích vựng: Kiến đối phương hôn mê 3 giây
 Thể Lực + 10~11
 Chính xác + 176
 8 Thần Vũ La Tiêm Câu
 8 Phong Vô Ngân Hắc Giáp
 16 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 1 Kiếm Hồn – Hỏa Diễm Đao
 9 Thiên Cơ Tài
Phỉ Thúy Chi Tâm – Cửu Sắc 10 535-892 80 198 87  Trí mạng + 2%
 TC vật lý + 70
 Sinh mệnh + 205
 2 Cự Viên Thứ Chưởng
 10 Phệ Linh Thú Trảo
 20 Cổ Cựu Tàn Kiếm
 1 Kiếm Hồn – Phỉ Thúy Trường Thương
 18 Thiên Cơ Tài
Viên Ma Đao – Thương Quỷ 10

464-963

80 202 84

 Chúc phúc: Tăng thủ vật lí và TC vật lý của bản thân
 Trí mạng + 1%
 Sinh Lực + 12~13

 2 Cự Viên Thứ Chưởng 10 Cự Viên Giáp Bì
 1 Kiếm Hồn – Hỏa Diễm Đao
 18 Thiên Cơ Tài
Phệ Linh Thú Trường  Thương 11 595-991 90 223 98  Trí mạng + 1%
 Giảm tổn thương vật lý + 1%
 Thủ vật lý + 264
 8 Quỷ Vương Đoạn Đái
 8 Phệ Linh Thú Cương Tu
 16 Thánh Điện Chi Thạch
 1 Kiếm Hồn – Cứ Xỉ Trường  Thương
 12 Thiên Cơ Tài
Cuồng Sư Chi Thương 11 595-991 90 223 98    8 Thượng Cổ Ác Ma Chi Giác
 8 Cuồng Sư Lợi Nhận
 16 Thánh Điện Chi Thạch
 1 Kiếm hồn – Cứ Xỉ Trường Thương
 12 Thiên Cơ Tài
Sa Mạc Chi Thương 11 595-991 90 223 98  Trí mạng +1%
 

Sinh mệnh + 285

 8 Tinh Thần Chi Phấn
 8 Phệ Linh Thú Cương Tu
 16 Thánh Điện Chi Thạch
 1 Kiếm Hồn – Ma Tâm Trường Thương
 12 Thiên Cơ Tài
Tinh Thần Phấn Toái Thương 11 595-991 90 223 98  Thần Thánh: Hồi phục 5% Sinh mệnh, hủy trạng thái phụ của bản thân
 Sinh Lực + 13-14
 Chính xác + 198
 8 Tinh Thần Chi Phấn
 8 Cự Thú Tiêm Giáp 16 Thánh Điện Chi Thạch
 1 Kiếm Hồn – Long Thương
 12 Thiên Cơ Tài
Quỷ Nhãn Ma Đao – Hồng Ảnh 11 515-1070 90 227 94  Bát trận: Khiến địch bị định thân và phong ấn
 Trí mạng + 1%
 Mẫn Lực + 14
 2 Thánh Mẫu Quang Hoàn
 10 Thất Diệu Chi Luân
 20 Thánh Điện Chi Thạch
 1 Kiếm Hồn – Quỷ Ma Đao
 24 Thiên Cơ Tài
Long Thương – Nộ Hỏa 11 595-991 90 223 98  Cuồng Chiến Sĩ: Sát thương gấp bội, nhưng tổn thất 5% Sinh mệnh
 Mẫn Lực + 15
 Sinh mệnh + 225
 2 Thượng Cổ Ác Ma Chi Hồn
 10 Cự Thú Tiêm Giáp
 20 Thánh  Điện Chi Thạch
 1 Kiếm Hồn – Long Thương
 24 Thiên Cơ Tài
Quỷ Linh Trường Thương 12 660-1100 99 245 107    8 Tử Thuần Ti Tiện
 8 Quỷ Nô Phủ Nhận
 16 Hoàng Hôn Ấn Ký
 1 Kiếm Hồn – Phệ Linh Thú Trường Thương
 15 Thiên Cơ Tài
Cự Thú Trường Thương 12 660-1100 99 245 107    8 Cự Thú Hắc Khí
 8 Quỷ Vương Đao
 16 Hoàng Hôn Ấn Ký
 1 Kiếm Hồn – Cuồng Sư Thương
 15 Thiên Cơ Tài
Hắc Ám Ma Nữ Thương 12 660-1100 99 245 107    8 Quỷ Vương Kim Ti Thằng
 8 Ma Nữ Đầu Quan 16 Hoàng Hôn Ấn Ký
 1 Kiếm Hồn – Sa Mạc Thương
 15 Thiên Ky Tài
Vương Giả Trường Thương 12 660-1100 99 245 107    8 Thương Lực Đao Nhận
 8 Ma Nữ Đầu Quan16 Hoàng Hôn Ấn Ký
 1 Kiếm Hồn – Tinh Thần Phấn Toái Thương
 15 Thiên Cơ Tài
Bạch Sắc Xa Mạc – Thương Ảnh 12 660-1100 99 245 107  Trí mạng + 30
 Giới hạn TC vật lý + 142
 Sinh mệnh + 245

 2 Huyễn Cảnh Chi Chủ Ấn  Ký
 10 Vương Giả Đẩu Khí 
 20 Hoàng Hôn Ấn Ký 
 1 Kiếm Hồn – Sa Mạc Thương
 30 Thiên Cơ Tài

Nhất Kị Đương Thiên Vũ Vân Không 13 763-1271 100 247 108  Bát trận: Khiến địch bị định thân và Phong ấn
 Trí mạng + 3%
 Khoảng cách ra đòn + 2.00
 1 Hoàng Hôn Quyền Trượng
 1 Kiếm Hồn – Vương Giả Trường Thương
 1 Kiếm Hồn – Quỷ Linh Trường Thương
 1 Kiếm Hồn – Cự Thú Trường Thương
 1 Kiếm Hồn – Hắc Ám Ma Nữ Thương
 58 Thiên Cơ Tài