Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Phúc Sương Thành: Giáp trụ


Ngay từ những ngày đầu khi bước chân vào TGHM, chúng ta đã được biết đến những cụm từ: Giáp trụ - Phi phong - Hộ oản. Tuy nhiên ở mỗi cấp độ thì chỉ số và thuộc tính của những vật phẩm này lại có những thay đổi.

cấp 85, những trang bị Phúc Sương Thành lại có chỉ số tương đương với những trang bị cấp 95 và 105! Ngoài ra, những thuộc tính phụ của chúng cũng khá hấp dẫn. Bảng tổng hợp những thuộc tính của đồ phòng vệ sau đây hi vọng sẽ giúp các bạn có sự lựa chọn chính xác cho mình.

Thuộc tính Phòng Cụ

Tên Chỉ số cơ bản Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3
Giáp
Lục - Trường Phong Trọng Giáp Thủ VL + 1560 Kháng  + 670 Sinh mệnh + 75 Kháng Thuỷ + 167  
Lục - Tàn Tuyết Khinh Giáp Thủ VL +669 Kháng  +1040 Mẫn Lực + 5 Hồi phục chân khí + 3  
Lục - Nguyệt Ảnh Pháp Bào Thủ VL + 174 Kháng  + 1560 Linh Lực + 5 Kháng Thuỷ + 167  
Hoàng - Trường Phong Vạn Lí Trọng Giáp Thủ VL + 1560 Kháng  + 670 Sinh mệnh + 105 Giảm TTVL + 1% Kháng Thuỷ + 342
Hoàng - Tàn Tuyết Đoạn Tình Khinh Giáp Thủ VL + 669 Kháng  + 1040 Mẫn Lực + 7 Giảm TTVL + 1% Hồi phục Chân khí + 4 
Hoàng - Nguyệt Ảnh Mê Sa Pháp Bào Thủ VL + 174

 

Kháng  + 1560 Linh Lực  + 7 TG Thi triển - 3% Kháng Thuỷ + 255

Khố tử
Lục - Trường Phong Hạ Khải Thủ VL + 1137 Kháng  + 575 Sinh mệnh + 75 Kháng Kim + 167  
Lục - Tàn Tuyết Hạ Khải Thủ VL + 573 Kháng  + 890 Mẫn Lực + 5 Hồi phục SL + 2  
Lục - Nguyệt Ảnh Pháp Khố Thủ VL + 149 Kháng  + 1335 Linh Lực + 5 Kháng Kim +167  
Hoàng - Trường Phong Vạn Lí Hạ Khải Thủ VL + 1137 Kháng  + 575 Sinh mệnh + 105 Giảm TTVL + 1% Kháng Kim + 342
Hoàng - Tàn Tuyết Đoạn Tình Hạ Khải Thủ VL + 573 Kháng  + 890 Mẫn Lực + 7 Giảm TTVL + 1% Hồi phục Sinh mệnh + 3
Hoàng - Nguyệt Ảnh Mê Sa Pháp Khố Thủ VL + 149 Kháng  + 1335 Linh Lực + 7 Giảm TTVL + 1% Kháng Kim + 255

Ngoa Tử
Lục - Trường Phong Trọng Ngoa Thủ VL + 891 Kháng  + 380 Thể Lực + 4 Kháng Mộc + 167  
Lục - Tàn Tuyết Khinh Ngoa Thủ VL + 382 Kháng  + 595 Mẫn Lực  + 4 Di chuyển + 0.1m/s  
Lục - Nguyệt Ảnh Pháp Lí Thủ VL + 99 Kháng  + 890 Linh Lực + 4 Kháng Mộc + 124  
Hoàng - Trường Phong Vạn Lí Trọng Ngoa Thủ VL + 891 Kháng  + 380 Thể Lực + 6 Giảm TTVL + 1% Kháng Mộc + 255
Hoàng - Tàn Tuyết Đoạn Tình Khinh Ngoa Thủ VL + 382 Kháng  + 595 Mẫn Lực + 6 Sinh Lực + 5 Di chuyển + 0.3m/s
Hoàng - Nguyệt Ảnh Mê Sa  Pháp Lí Thủ VL + 99 Kháng  + 890 Linh Lực + 6 Sinh Lực + 6 Kháng Mộc + 255

Hộ Oản
Lục - Trường Phong Trọng Oản Thủ VL + 669 Kháng  + 285 Mẫn Lực + 4 Kháng Hoả + 167  
Lục - Tàn Tuyết Khinh Oản Thủ VL + 287 Kháng  + 445 Mẫn Lực + 4 Sinh Lực + 3  
Lục - Nguyệt Ảnh Pháp Oản Thủ VL + 75 Kháng  + 670 Linh Lực + 4 Sinh Lực + 3  
Hoàng - Trường Phong Vạn Lí Trọng Oản Thủ VL + 669 Kháng  + 285 Mẫn Lực + 6 Sinh Lực + 6 Kháng Hoả + 255
Hoàng - Tàn Tuyết Đoạn Tình Khinh Oản Thủ VL + 287 Kháng  + 445 Mẫn Lực + 6 Sinh Lực + 5 TG Tấn công - 0.05
Hoàng - Nguyệt Ảnh Mê Sa Pháp Oản Thủ VL + 75 Kháng  + 670 Linh Lực + 6 Sinh Lực + 6 Thi triển - 3%
  
Đầu khôi
Lục - Trường Phong Trọng Khôi Sinh mệnh + 280 Thể Lực + 4 Kháng Thổ + 167  
Lục - Tàn Tuyết Pháp Mạo Sinh mệnh + 120 Mẫn Lực + 3 Hồi phục Chân khí + 3  
Lục - Nguyển Ảnh Pháp Quan Chân khí + 335 Linh Lực + 3 Giảm TTVL + 1%  
Hoàng - Tàn Tuyết Đoạn Tình Pháp Mạo Sinh mệnh + 280 Mẫn Lực + 5 Sinh Lực + 5 Hồi phục chân khí +4
Hoàng - Trường Phong Vạn Lí Trọng Khôi Sinh mệnh + 120 Thể Lực + 6 Giảm TTVL + 1% Kháng Thổ + 255
Hoàng - Nguyệt Ảnh Mê Sa Pháp Quan Chân khí + 335 Linh Lực + 5 Giảm TTVL + 1% Thi triển + 3%
 

Phi Phong
Lục - Trường Phong Phi Phong Tránh né + 224 Di chuyển + 0.1m/s Sinh lực + 75  
Lục - Tàn Tuyết Phi Phong Tránh né + 224 Mẫn Lực  + 3 Hồi phục Sinh mệnh + 2  
Lục - Nguyệt Ảnh Pháp Phong Tránh né + 224 Linh Lực + 3 Sinh Lực + 5  
Hoàng - Trường Phong Vạn Lí Phi Phong Tránh né + 224 Di chuyển  + 0.1m/s Sinh Lực + 7 Sinh Mệnh + 120
Hoàng - Tàn Tuyết Đoạn Tình Phi Phong Tránh né + 224 Mẫn Lực + 5 Sinh Lực + 7 Hồi phục Sinh mệnh + 3
Hoàng - Nguyệt Ảnh Mê Sa Phi Phong Tránh né + 224 Linh Lực + 5 Sinh Lực + 7 TG Thi triển - 3%

Chúc các bạn vui vẻ!

  • PV4 (Tổng hợp)