Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Bổ sung 2 loại Trang bị cấp 18


Trang bị cấp 18 mới và những thay đổi

Giới chỉ cấp 18 (2 loại)

+ Giới chỉ chuỗi Thánh Quyết Trần Tinh do giới chỉ "Thập Giới Thiên Thương" ở chỗ "Caterina - Tinh Việt"  thăng cấp thành, thăng cấp cần tiêu hao "Hồ Quang Tinh Tiết – Diệu".


+ Giới chỉ chuỗi Thánh Quyết Trần Tinh có thể đúc lại (thuộc tính có thể xem trước) ở chỗ "Caterina - Tinh Biến", đúc lại cần tiêu hao "Cực Quang Tệ".


Phi phong cấp 18 (3 loại)+ Phi Phong chuỗi Hoàng Du" do "Phi Phong chuỗi Thần Ngự" ở chỗ "Phá Toái Trang Bị Nghiên Cứu" thăng cấp thành, thăng cấp cần tiêu hao "Tinh Hoàn Vân Chức – Hà".


+  "Phi Phong chuỗi Hoàng Du" có thể tiến hành đúc lại (có thể xem trước thuộc tính) ở chỗ "Vân Tú", đúc lại cần tiêu hao "Thời Quang Sa Lịch" và "Thời Quang Nguyên Chất".  • Phiên bản mới Thú Tộc Quật Khởi

Các Tin Đã Đăng