Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Kiếm Ảnh Long Tâm: Tuyệt phẩm Vũ khí cấp 18


Kiếm  Ảnh Long Tâm: Tuyệt phẩm Vũ khí cấp 18

Phiên bản mới "Kiếm Ảnh Long Tâm" sẽ tiếp nối tình tiết câu chuyện chính tuyến của Tây Lục... Các dũng sĩ Hoàn Mĩ dưới sự lãnh đạo của Bạch Đế Silva sẽ đối mặt với cuộc quyết chiến cuối cùng với đội quân Phục Chế Giả của Aida!

Để đảm bảo cho trận chiến cuối cùng này, hệ thống vũ khí Tuyệt phẩm cấp 18 theo đó được mở ra. Với tối đa 3 lần Luân hồi, các dũng sĩ có thể đạt được chiến lực mạnh mẽ hơn bao giờ hết...


Bảng thống kê Thuộc tính vũ khí cấp 18

Vũ khí cấp 18 Thuộc tính 1 Thuộc tính 2 Thuộc tính 3 Thuộc tính 4 Thuộc tính 5 Thuộc tính 6 Thuộc tính 7
Thương Kích LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Song Kiếm LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Bảo Luân LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Trường Chuy LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Chủy Thủ LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Mẫn Lực +35  KP +150 TCVL +150 Giảm TG TCVL 0.1  
Cung LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Mẫn Lực +35  KP +150 TCVL +150 Giảm TG TCVL 0.1  
Thiết Quyền LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Giảm TG TCVL 0.1  
Nguyệt Liêm LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Lợi Nhân LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Giảm TG TCVL 0.1  
Pháp Kiếm LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Phiên Trượng LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Song Phủ LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Long Đao LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Mẫn Lực +35  KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Đoản Trượng LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Đơn Đao LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Pháp Bảo LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Hỏa Khí LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Mẫn Lực +35  KP +150 TCVL +150 Giảm TG TCVL 0.1  
Kiếm Thuẫn LH1-Công  CTC + 80 CPN 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Thương Kích LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Song Kiếm LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Bảo Luân LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Trường Chuy LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Chủy Thủ LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Mẫn Lực +35  KP +150 TCVL +150 Giảm TG TCVL 0.1  
Cung LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Mẫn Lực +35  KP +150 TCVL +150 Giảm TG TCVL 0.1  
Thiết Quyền LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Giảm TG TCVL 0.1  
Nguyệt Liêm LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Lợi Nhân LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Giảm TG TCVL 0.1  
Pháp Kiếm LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Phiên Trượng LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Song Phủ LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Long Đao LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Mẫn Lực +35  KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Đoản Trượng LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Đơn Đao LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Pháp Bảo LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Linh Lực +35 KP +150 TCP +150 Giảm TG cast 0.12  
Hỏa Khí LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Mẫn Lực +35  KP +150 TCVL +150 Giảm TG TCVL 0.1  
Kiếm Thuẫn LH1-Thủ  CPN + 80 CTC + 40 Thể Lực +35 KP +150 TCVL +150 Tỉ lệ bạo kích 0.06  
Thương Kích LH2 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Song Kiếm LH2 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Bảo Luân LH2 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Trường Chuy LH2 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Chủy Thủ LH2 CTC + 80 CPN + 80 Mẫn Lực + 40 KP +200 TCVL +200 Giảm TG TCVL 0.1 Cấp ST +1
Cung LH2 CTC + 80 CPN + 80 Mẫn Lực + 40 KP +200 TCVL +200 Giảm TG TCVL 0.1 Cấp ST +1
Thiết Quyền LH2 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Giảm TG TCVL 0.1 Cấp ST +1
Nguyệt Liêm LH2 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Lợi Nhân LH2 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Giảm TG TCVL 0.1 Cấp ST +1
Pháp Kiếm LH2 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Phiên Trượng LH2 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Song Phủ LH2 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Long Đao LH2 CTC + 80 CPN + 80 Mẫn Lực + 40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Đoản Trượng LH2 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Đơn Đao LH2 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Pháp Bảo LH2 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Hỏa Khí LH2 CTC + 80 CPN + 80 Mẫn Lực + 40 KP +200 TCVL +200 Giảm TG TCVL 0.1 Cấp ST +1
Kiếm Thuẫn LH2 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Thương Kích LH3 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Song Kiếm LH3 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Bảo Luân LH3 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Trường Chuy LH3 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Chủy Thủ LH3 CTC + 80 CPN + 80 Mẫn Lực + 40 KP +200 TCVL +200 Giảm TG TCVL 0.1 Cấp ST +1
Cung LH3 CTC + 80 CPN + 80 Mẫn Lực + 40 KP +200 TCVL +200 Giảm TG TCVL 0.1 Cấp ST +1
Thiết Quyền LH3 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Giảm TG TCVL 0.1 Cấp ST +1
Nguyệt Liêm LH3 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Lợi Nhân LH3 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Giảm TG TCVL 0.1 Cấp ST +1
Pháp Kiếm LH3 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Phiên Trượng LH3 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Song Phủ LH3 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Long Đao LH3 CTC + 80 CPN + 80 Mẫn Lực + 40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Đoản Trượng LH3 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Đơn Đao LH3 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
Pháp Bảo LH3 CTC + 80 CPN + 80 Linh Lực +40 KP +200 TCP +200 Giảm TG cast 0.12 Cấp ST +1
Hỏa Khí LH3 CTC + 80 CPN + 80 Mẫn Lực + 40 KP +200 TCVL +200 Giảm TG TCVL 0.1 Cấp ST +1
Kiếm Thuẫn LH3 CTC + 80 CPN + 80 Thể Lực +40 KP +200 TCVL +200 Tỉ lệ bạo kích 0.08 Cấp ST +1
  • Phiên bản mới Kiếm Ảnh Long Tâm

Các Tin Đã Đăng