Game online hay nhất - Game online 3D - Thế Giới Hoàn Mỹ

sỉ áo thun trơn

áo thun giá sỉ

Đan dược


Sau khi chiếm được mỗi lãnh thổ, quận thủ nơi đó sẽ tận tụy phục vụ những chủ nhân của lãnh thổ đó với các dịch vụ đặc biệt.

Trong các dịch vụ đó, ngoài dịch vũ chữa trị miễn phí, dịch vụ luyện Tiên đan luôn được người chơi quan tâm. Bảng thống kê dưới đây hi vọng giúp ích được phần nào cho tính toán của các bang phái khi chọn lựa lãnh địa.
 

Bảng chế tạo Tiên dược của quận thủ Tuyết Băng Hạp Cốc
 
Bảng thống kê
 

Tên

Cấp

Yêu cầu 

Công dụng

Nơi sản xuất

Quy Xà Tĩnh Hoàn ★★★ Lãnh thổ cấp 2 Sau khi sử dụng không thể cử động trong khoảng 8 giây, nhưng miễn dịch. Kiếm Tiên Thành
Đồng Tường  Thiết Bích Tán ★★★★★ Lãnh thổ cấp 2 Sau khi sử dụng không thể di chuyển trong 12 giây, nhưng miễn dịch. Vạn Hóa Thành
Kim Cương Phụ Thể Hoàn ★★★★★ 25 Bàn Long Thảo + 20 Thể  Hồ Hương Sau khi sử dụng vô địch trong 6 giây, không bị tổn thương. Vạn Lưu Thành, Ma Thiên Nhai
Thừa Phong Truy Nguyệt Tán 15 Thông Kinh Thảo + 10 Hoắc Hương Sau khi sử dụng tăng 40% tốc độ di chuyển trong vòng 15 giây Toàn bộ Dược Sư và Quận  thủ
Cừ Hoàng  Tán ★★ 15 Dưỡng Tâm Thảo + 10 Thông Kinh Thảo Sau khi sử dụng tăng 70% tốc độ di chuyển trong vòng 15 giây. Thứ Cốt Chi Địa, Bích  Đào Lâm, Kinh Hồng Lĩnh
Tử Táp Lộ ★★★ 20 Lục Ngạc Mai + 15 Tiếp Cốt Mộc Sau khi sử dụng tăng 100% tốc độ di chuyển trong vòng 15 giây. Tứ Phương Trại, Vô Ưu Tiểu  Đạo, Vũ Vương Đỉnh
Đạo Li Đan ★★★★★ Lãnh thổ cấp 1 Sau khi sử dụng tăng 200% tốc độ di chuyển trong vòng 15 giây, tối đa 15m/giây. Tổ Long Thành
Thần Hành Tán ★★★ 20 Trầm Hương + 15 Hùng Hoàng Sau khi sử dụng sẽ tự do di chuyển trong vòng 8 giây, không gặp trở ngại. Tàn Sơn, Mộc Hỏa Thôn, Đào Hoa Ổ 
Thiên Cơ Tán ★★★★ Lãnh thổ cấp 2 Sau khi sử dụng sẽ tự do di chuyển trong vòng 12 giây, không gặp trở ngại. Tầm Mộng Cảng
Vô Cực Tán ★★★★★ 25 Thể Hồ Hương + 20 Uất  Kim Hương Sau khi sử dụng sẽ tự do di chuyển trong vòng 20 giây, không gặp trở ngại. Cổ Trường Thành, Bàn Ti Lĩnh, Thông Thiên Hồ
Bộ Phong Tróc Ảnh Tán ★★★★★ 25 Thể Hồ Hương + 20 Bạch  Ngạc Mai Sau khi sử dụng sẽ tự do di chuyển trong vòng 15 giây và tăng 100% tốc độ di chuyển. Ma Thiên Nhai, Bạch Lĩnh
Phong Nộ Hương ★★★ 20 Thủ Ô +15 Mộc Hương Sau khi sử dụng tốc độ thi triển tăng gấp đôi trong 5 giây. U Minh Cổ Đạo, Tật Phong Thảo Nguyên, Ma Thiên Nhai
Lôi Lệ Phong Hành Tán ★★★★★ 25 Bạch Ngạc Mai + 20 Cửu  Hương Trùng Sau khi sử dụng 5 giây xuất chiêu không cần vận lực. Tổ Long Thành, Nhược  Thủy Chi Nguyên
Bích Loa Xuân ★★ 15 Tiếp Cốt  Mộc + 10 Hoa Mật Sau khi sử dụng lập tức tăng 50 điểm Nguyên khí. Tàn Sơn, Bàn Ti Lĩnh, Mai Cốt Chi Địa
Kim Tương Ngọc ★★★ 20 Túy Tiên Lộ + 15 Thủ Ô Sau khi sử dụng lập tức tăng 1 điểm Chân nguyên. Băng  Phong Cổ Đạo, Đăng Lung Sơn, Mê Vụ Tùng Lâm
Thần Tiên Trà ★★★★ 25 Cửu Lí Hương + 20 Uất Kim Hương Sau khi sử dụng lập tức tăng 1 điểm Chân nguyên và 50 điểm Nguyên khí. Bích Đào Lâm, Tầm Mộng Cảng
Bạch Hào  Ngân Trâm ★★★★★ Lãnh thổ cấp 1 Sau khi sử dụng lập tức tăng 2 điểm Chân nguyên. Vạn Lưu Thành, Tổ Long Thành
Bách Chuyển  Đan ★★ 20 Lục Ngạc Mai + 15 Dưỡng  Tâm Thảo Sau khi sử dụng lập tức tức hồi phục 1-2000 điểm Sinh mệnh. Tuyết  Băng Hạp Cốc, Tính Phong Trấn, U Lan Cốc
Thiên Cơ Hoàn ★★★ 20 Toản Can Trùng + 15 Thiên Tiên Tử Sau khi sử dụng lập tức tức hồi phục 1-4000điểm Sinh mệnh. Tứ Phương Trại, Tín Phong Trấn, Lạc Nhật  Cao Nguyên, Tuyết Băng Hạp Cốc
Vạn Hóa Tán ★★★★ Lãnh thổ cấp 2 Sau khi sử dụng lập tức tức hồi phục 1-6000 điểm Sinh mệnh. Kiếm Tiên Thành
Ngọc Hồ Tán ★★ 10 Hùn Hoàng + 5 Thiên Kim Tử Sau khi sử dụng trong vòng 30 giây hồi phục 300 điểm Chân  khí. Toàn bộ Dược sư và Quận thủ
Băng Tâm Hoàn ★★★ 15 Thiên Tiên Tử + 10 Phục  Linh Sau khi sử dụng trong vòng 30 giây hồi phục 600 điểm Chân khí. U Minh Cổ Đạo, Bích  Đào Lâm, Thông Thiên Hồ
Kinh Hàn Đan ★★★★ 15 Uất Kim Hương + 10 Xà Hàm Thảo Sau khi sử dụng trong vòng 30 giây khôi phục 900 điểm Chân khí. Kiếm Tiên Thành, Tuyệt Long Pha
Quy Tâm Tán ★★ 20 Uất Kim Hương + 15 Lục  Ngạc Mai Sau khi sử dụng lập tức hồi phục 30 % Sinh mệnh và Chân khí. Vạn Kiếp Thành, Long Chiến Chi Dã, Vô Ưu Tiểu  Đạo
Luân Hồi Bàn ★★★★ 25 Thể Hồ Hương + 20 Túy Tiên Lộ Sau khi sử dụng lập tức hồi phục 60% Sinh mệnh và Chân khí. Vạn Kiếp Thàn, Đăng Lung Sơn, Nam Bình Sơn
Thanh Tịch Lộ ★★★★★

Lãnh thổ cấp 1

Sau khi sử dụng lập tức hồi phục 90 % Sinh mệnh và Chân khí. Vạn Lưu Thành
Thiết Giáp Tán ★★★ 20 Tử Đan Tham + 15 Bà La Tử Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây giảm tổn thương Vật lý. Phá Trận Bình Nguyên, Tuyệt Long Pha, Hắc Sơn
Bàn Thạch Tán ★★★★

Lãnh thổ cấp 2

Sau khi sử dụng trong khoảng 15 giây giảm tổn thương Vật lý. Tích Vũ Thành
Tam Thanh Lộ ★★★ 20 Ngưu Hoàng + 15 Tiên Hạc Thảo Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây giảm tổn thương Vật lý. Phá Trận Bình Nguyên, U Lan Cốc, Oán  Linh Chiểu  Trạch
Tứ Ngự Lộ ★★★★ Lãnh thổ cấp 2 (chưa mở)  Sau khi sử dụng trong vòng 15 giây tổn thương Phép thuật giảm mạnh. Tích Vũ Thành
Nguyệt Hoa Hộ Thân Lộ ★★★ 20 Xà Hàm Thảo + 15 Dưỡng Tâm Thảo Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây giảm tổn thương Vật lý và Phép thuật. Cổ Trường Thành, Tín  Phong Trấn, Kinh Hồng Lĩnh
Tinh Quang Hộ Thân Lộ ★★★★ Lãnh thổ cấp 2  Sau khi sử dụng trong vòng 15 giây tổn thương Vật lý và Phép thuật giảm mạnh. Tích Vũ Thành
Long Thần  Tán ★★ 20 Mộc Hồ Điệp + 15 Trầm  Hương Sau khi sử dụng trong vòng 8 giây giảm 1 nửa tổn thương. Mai Cốt Chi Địa
Thạch Quy Đan ★★★★ 25 Cửu Hương Trùng + 20 Hồng Ngạc Mai Sau khi sử dụng trong vòng 16 giây giảm 1 nửa tổn thương. Tuyết Băng Hạp Cốc, U Minh Cổ  Đạo, Tuyệt Long Pha, Đào Hoa Ổ, Tích Vũ Thành
Xích Huyết Đan ★★ 15 Mộc Hương + 10 Hoắc  Hương Sau khi sử dụng trong 15 giây tăng tốc độ tấn công và 15% hiệu lực, nhưng sẽ bị nhiều tổn thương. Tứ Phương Trại, Sa Mạc Hải, Mê Vụ Tùng Lâm
Xích Hồn Đan ★★★★ 25  Cửu Lí Hương + 20 Hổ Nhĩ Thảo Sau khi sử dụng trong 15 giây tăng tốc độ tấn công và 25% hiệu lực, nhưng sẽ bị nhiều tổn thương. Tuyết Băng Hạp Cốc, Tật  Phong Thảo Nguyên, Bàng  Ti Lĩnh, Mai Cốt Chi Địa 
Địch Hồn Đan ★★★★ 20 Toản Can Trùng + 15 Thủ Ô Sau khi sử dụng sẽ loại bỏ toàn bộ trạng thái phụ. Tàn Sơn, Tầm Mộng Cảng
Tiên Ma Hộ Thể Lộ  ★★ 15 Phục Linh + 10 Thông Kinh Thảo Sau khi sử dụng trong vòng 30 giây chịu tối đa 1000 điểm tổn thương. Tật Phong Thảo Nguyên, Vô Ưu Tiểu Đạo, Vũ Vương Đỉnh
Thánh Thú Hộ  Thể Lộ ★★★ 20 Hồng Ngạc Mai + 15 Tử Đan Tham Sau  khi sử dụng trong vòng 30 giây chịu tối đa 2000 điểm tổn thương. Thứ Cốt  Chi Địa, Bích Đào  Lâm, Bạch Lĩnh
Thiên Thần  Hộ Thể Lộ ★★★★ Lãnh thổ cấp 1 Sau  khi sử dụng trong vòng 20 giây chịu tối đa 1500 điểm tổn thương. Tổ Long Thành
Thái Hư Tán 15 Hoa Mật + 10 Thông Kinh Thảo Sau  khi sử dụng trong vòng 30 giây hồi phục 2000 điểm Sinh mệnh. Toàn bộ Dược sư và Quận  thủ
Thanh Dao Hoàn ★★ 15 Bà La Tử + 10 Hoa Mật Sau  khi sử dụng trong vòng 30 giây hồi phục 4000 điểm Sinh mệnh. Tàn Sơn, Nhược Thủy Chi Nguyên, Thông Thiên Hồ
Ngưng Bích  Đan ★★★ 20 Lục Ngạc Mai  + 15 Hùng Hoàng Sau  khi sử dụng trong vòng 30 giây hồi phục 6000 điểm Sinh mệnh. Vạn Mộc Lĩnh, Lân Thủy Trấn, Hắc  Sơn
Sự Bán Công Bội Hoàn ★★★ 20 Trầm Hương + 15 Mộc Hương Sau khi sử dụng trong vòng 30 giây tăng tỉ lệ trúng mệnh. Phá Trận Bình Nguyên, Li Li Thảo Nguyên, Ám Hương Pha
Bách Phát Bách Trung Tán ★★★★ Lãnh thổ cấp 1 và 2 Sau khi sử dụng trong vòng 30 giây tỉ lệ trúng mệnh tăng mạnh. Vạn Lưu Thành, Kiếm Tiên Thành, Vạn Hóa Thành, Tổ Long Thành, Tích Vũ Thành, Tầm Mộng Cảng
Hoạt Huyết Tán ★★ Lãnh thổ cấp 2 Sau khi sử dụng trong vòng 10 phút tăng tốc độ hồi phục Sinh mệnh 50 điểm mỗi giây. Vân Mộng Lĩnh
Hóa Ứ Đan ★★★★ Lãnh thổ cấp1 và 2  Sau khi sử dụng trong vòng 10 phút tăng tốc độ hồi phục Sinh mệnh 100 điểm mỗi giây. Vạn Lưu Thành, Kiếm Tiên Thành, Vạn Hóa Thành, Tổ Long Thành, Tích Vũ Thành, Tầm Mộng Cảng
Tụ Tinh Tán ★★ 15 Tiên Hạc Thảo + 10 Thông Kinh Thảo Sau khi sử dụng trong vòng 10 phút tăng tốc độ hồi phục Chân khí 50 điểm mỗi giây. Li Li Thảo Nguyên, Ám Hương Pha, Mê Vụ Tùng Lâm
Hội Thần Đan ★★★★ Lãnh thổ cấp 1 và 2 Sau khi sử dụng trong vòng 10 phút tăng tốc độ hồi phục Chân khí 100 điểm mỗi giây. Vạn Lưu Thành, Kiếm Tiên Thành, Vạn Hóa Thành, Tổ Long Thành, Tích Vũ Thành, Tầm Mộng Cảng
Sinh Cơ Áng  Nhiên Hoàn ★★★ 20 Thủ Ô + 15 Phục Linh Sau khi sử dụng trong vòng 10 phút tăng tốc độ hồi phục Sinh mệnh và Chân khí 50 điểm mỗi giây. Vạn Mộc Lĩnh, U Lan Cốc, Vân Mộng Lĩnh
Khô Mộc Phùng Xuân Hoàn ★★★★★ Lãnh thổ cấp 2 Sau khi sử dụng trong vòng 10 phút tăng tốc độ hồi phục Sinh mệnh và Chân khí 100 điểm mỗi giây. Vạn Hóa Thành
Tử Mạc Hoàn ★★ 20 Trầm Hương + 15 Tiếp Cốt Mộc Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây tổn thương hệ Kim giảm mạnh. Toàn bộ Quận thủ
Kim Qua Thiết Mã Hoàn ★★★★ 25 Bàn Long Thảo + 20 Uất Kim Hương Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây tổn thương hệ Kim giảm mạnh. Vạn Mộc Lĩnh, Li Li Thảo Nguyên, Kinh Hồng Lĩnh, Vũ Vương Đỉnh, Vân Mộng Lĩnh
Uẩn Tượng  Hoàn ★★ 20 Thủ Ô + 15 Hùng Hoàng Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây tổn thương hệ Mộc giảm mạnh. Toàn bộ Quận thủ
Thốn  Thảo Bất Sinh Hoàn ★★★★ 25 Thể Hồ Hương + 20 Mộc Hồ Điệp Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây tổn thương hệ Mộc. Băng Phong Cổ Đạo, Ám Hương Pha, Oán Linh Chiểu  Trạch
Khiên Tích  Hoàn ★★ 20 Thiên Tiên Tử + 15 Mộc Hương Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây tổn thương hệ Thủy giảm mạnh. Toàn bộ Quận thủ
Trung Lưu Chi Trụ Hoàn ★★★★ 25 Bạch Ngạc Mai + 20 Túy  Tiên Lộ Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây tổn thương hệ Thủy giảm mạnh. Thứ Cốt Chi Địa, Vạn Kiếp Thành, Nhược Thủy Chi Nguyên
Giải Trĩ Hoàn ★★ 20 Tử Đan Tham + 15 Phục Linh Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây tổn thương hệ Hỏa giảm mạnh. Toàn bộ Quận thủ
Dục Hỏa Trọng Sinh Hoàn ★★★★ 25 Cửu Hương Trùng + 20 Toản Can Trùng Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây tổn thương hệ Hỏa giảm mạnh. Đăng Lung Sơn, Mộc Hỏa Thôn, Sa Mạc Hải
Thao Thiết Hoàn ★★ 20 Ngưu Hoàng + 15 Bà La Tử Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây tổn thương hệ Thổ giảm mạnh. Toàn bộ Quận thủ
Hoàng Thiên Hậu Thổ Hoàn ★★★★ 25 Cửu Lí Hương + 20 Hồng  Ngạc Mai Sau khi sử dụng trong vòng 20 giây tổn thương hệ Thổ giảm mạnh. Cổ Trường Thành, Lạc Nhật Cao Nguyên, Sa Mạc Hải
Hồng Lân Đan 15 Thiên Kim Tử + 10 Hoa Mật Sau khi sử dụng trong 2 phút gây tổn thương hệ Hỏa nhẹ khi tấn công. Toàn bộ Dược sư và Quận thủ
Xích Diễm Đan ★★ 15 Tiếp Cốt Mộc + 10 Hoa Mật Sau khi sử dụng trong 2 phút gây tổn thương hệ Hỏa trung bình khi tấn công. Long Chiến Chi Dã, Nam Bình Sơn, Bạch Lĩnh
Liệt Dương Phần Không Đan ★★★ 20 Thiên Tiên Tửu + 15 Bà La Tử Sau khi sử dụng trong 2 phút gây tổn thương hệ Hỏa mạnh khi tấn công. Mộc Hỏa Thôn, Long Chiến Chi Dã, Lạc Nhật Cao Nguyên
Bích Ba Đan 15 Hoắc Hương + 10 Thiên Kim Tử Sau khi sử dụng trong 2 phút gây tổn thương hệ Thủy nhẹ khi tấn công. Toàn bộ Dược sư và Quận chủ
Thanh Sương Đan ★★ 15 Hùng Hoàng + 10 Thiên Kim Tử Sau khi sử dụng trong 2 phút gây tổn thương hệ Thủy trung bình khi tấn công. Lân Thủy Trấn, Nhược Thủy Chi Nguyên, Bạch Lĩnh
Vạn Tái  Huyền Băng Đan ★★★ 20 Tử Đan Tham + 15 Tiên Hạc Thảo Sau khi sử dụng trong 2 phút gây tổn thương hệ Thủy mạnh khi tấn công. Băng Phong Cổ Đạo, Bàn Ti Lĩnh, Ma Thiên Nhai
Ô Đằng  Mộc 15 Thông Kinh Thảo + 10 Hoắc Hương Sau khi sử dụng trong 2 phút gây tổn thương hệ Mộc nhẹ khi tấn công. Toàn bộ Dược sư và Quận thủ
Hạc Đính Hồng ★★ 15 Mộc Hương + 10 Hoắc Hương Sau khi sử dụng trong 2 phút gây tổn thương hệ Mộc trung bình tấn công. Đào Hoa Ổ, Mai Cốt Chi Địa, Hắc Sơn
Bích  Lạc Hoàng  Tuyền  Trướng ★★★ 20 Ngưu Hoàng + 15 Dưỡng Tâm Thảo  Sau khi sử dụng trong 2 phút gây tổn thương hệ Mộc mạnh khi tấn công. U Minh Cổ Đạo, Lân Thủy Trấn, Oán Linh Chiểu Trạch
Báo Thai Dịch  Cân Hoàn ★★★ Lãnh thổ cấp 2 Sau  khi sử dụng trong 30 giây tăng phòng ngự Phép thuật, giảm phòng ngự Vật lý. Vạn Hóa Thành
Hổ Tiên Tẩy Tủy Lộ ★★★ Lãnh thổ cấp 2 Sau  khi sử dụng trong 30 giây tăng phòng ngự Vật lý, giảm phòng ngự Phép thuật. Vạn Hóa Thành
Nguyên liệu sơ cấp: Hoa Mật, Hoắc Hương, Thông Kinh Thảo, Thiên Kim Tử.
Nguyên liệu hạ cấp: Phục Linh, Mộc Hương, Hùng Hoàng, Tiên Hạc Thảo, Tiếp Cốt Mộc, Bà La Tử, Dưỡng Tâm Thảo.
Nguyên liệu trung cấp: Thủ Ô, Trầm Hương, Ngưu Hoàng, Xà Hàm Thảo, Tử Đan Tham, Lục Ngạc Mai, Thiên Tiên Tử.
Nguyên liệu cao cấp: Mộc Hồ Điệp, Uất Kim Hương, Hổ Nhĩ Thảo, Hồng Ngạc Mai, Túy Tiên Lộ, Toản Can Trùng.
Nguyên liệu thượng cấp: Cửu Lí Hương, Bàn Long Thảo, Thể Hồ Hương, Bạch Ngạc Mai, Cửu Hương Trùng.

Sau mỗi lần chiếm được một lãnh thổ, bạn còn có cơ hội kiểm chứng những kinh nghiệm mà Vi Tiểu Bảo sẵn sàng chia sẻ với số tiền "trà nước" là 10 ngân lượng. Ví dụ như đệp khúc "Tới Quận thủ ... mức luyện đồ ... có thể cao hơn một chút" có thực sự chính xác hay không thì khi nào sở hữu một lãnh thổ bạn sẽ có cơ hội kiểm tra.